Stem en Ziel

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige
Behandeling-Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens,
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen, Dit door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan de richtlijnen van de NVPA (www.nvpa.org). Alleen uw behandelaar, heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum,) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

De details van ons privacybeleid staat in het bijgevoegde document Privacybeleid.
Hierin vindt u precies welke gegevens ik noteer en en waarvoor ik uw gegevens gebruik. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

De behandelovereenkomst kunt u hier vinden en de bepalingen behorende bij de behandelovereenkomst kunt u hier vinden.